logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Rynek 4
LEKTOR
XML

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY W GORZOWIE ŚLĄSKIM

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY W GORZOWIE ŚLĄSKIM

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych (począwszy od dnia 25 maja 2018 r.):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą ul Rynek 4, 46-310 Gorzów Śląski, mail: dkgorzow@vp.pl  
 2. Inspektorem ochrony danych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gorzowie Śląskim jest Joanna Kulesza, mail: dkgorzow@vp.pl  , tel.: 34 3505865.
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w interesie publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, umów zawartych z kontrahentami oraz w niektórych sytuacjach Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonym w jej treści. Zadania te dotyczą szczególnie:
 • zgłoszenia, zorganizowania i bezpiecznego przeprowadzenia imprez okolicznościowych - na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz art.6 ust.1 lit. a. RODO (zgoda na przetwarzanie danych)
 • organizowania różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowywania przez sztukę - na podstawie art.6 ust.1 lit. a. RODO (zgoda na przetwarzanie danych)
 • promocji i organizacji wolontariatu – na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • rozpatrzenia i realizacji ofert w zakresie zamówień publicznych - na podstawie art.6 ust.1 lit. c. RODO (przetwarzanie z tytułu obowiązku prawnego Administratora), 6 ust.1 lit. b. RODO (przetwarzanie z tytułu zawieranej umowy) oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - prawo zamówień publicznych.
 1. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury przetwarzają dane osobowe.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w przepisach szczegółowych w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację - w przypadkach, gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora,
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania swoich danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody.
 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 3. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych ((Urząd Ochrony Danych Osobowych  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Metryka

Liczba odwiedzin 2594
Osoba wprowadzająca informację Katarzyna Midura
Osoba publikująca informację Katarzyna Midura
Osoba odpowiedzialna za informację Katarzyna Midura
Data opublikowania 2021-03-04 12:21:20
Zmodyfikował Katarzyna Midura
Data ostatniej aktualizacji 2022-05-06 09:51:33

Historia zmian