logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Rynek 4
Przeglądasz archiwalną wersję tego artykułu z dnia 20.07.2021
Przejdź do wersji aktualnej

Nabór na wolne stanowisko Referenta Administracyjno-Kadrowego

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Referenta Administracyjno-Kadrowego

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gorzowie Śląskim


 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

w Gorzowie Śląskim

ogłasza konkurs na stanowisko:

Referenta Administracyjno-Kadrowego

    1.Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul .Rynek 4, 46-310 Gorzów Śląski

    2.Określenie stanowiska urzędniczego: referent administracyjno-kadrowy

    3.Informacja o warunkach pracy na stanowisku referenta administracyjno-kadrowego:

 • stanowisko samodzielne,
 • praca na podstawie umowy o pracę w wymiarze 3/4 etatu,
 • praca w równoważnym czasie pracy, w pozycji siedzącej w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy monitorze komputera,
 • zatrudnienie od dnia 01 września 2021r.
 1. Wymagania niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
 • wykształcenie co najmniej średnie   oraz posiadanie kwalifikacji zawodowych             z zakresu kadr i płac.
   
 1. Wymagania dodatkowe:
 • dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, , ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (biegła znajomość programu PŁATNIK oraz OPTIMA, pakietu MS Office,, programu sprawozdawczego GUS, bankowego systemu obsługi przelewów,
 • praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych,
 • samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętności analityczne i interpersonalne,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

Dodatkowym atutem będzie posiadanie kwalifikacji z zakresu animacji kulturalnej i turystyki.

 1. Zakres obowiązków na stanowisku referenta administracyjno-kadrowego:
 • sporządzanie dokumentacji personalnej związanej z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych,
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy,
 • rozliczanie oraz ewidencja czasu pracy,
 • przygotowanie i weryfikacja harmonogramów czasu pracy,
 • dbanie o terminową realizację badań lekarskich i szkoleń bhp,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, wynagrodzeniach i innych,
 • wprowadzanie danych do systemu kadrowo-płacowego oraz jego bieżąca obsługa,
 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników oraz osób cywilno-prawnych,
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie sprawozdawczości dla GUS,
 • obsługa programu PŁATNIK i OPTIMA,
 • sporządzanie zestawień i sprawozdań na potrzeby urzędów,
 • sporządzanie zestawień i sprawozdań na potrzeby instytucji/organizatora,
 • udział i reprezentowanie firmy w kontrolach zewnętrznych (w tym Państwowej Inspekcji Pracy),
 • sporządzanie zarządzeń, regulaminów i innych procedur wewnętrznych,
 • prowadzenie procesu rekrutacji oraz zarządzanie bazą kandydatów,
 • udział w planowaniu zasobów ludzkich (ocena i prognoza potrzeb kadrowych, analiza posiadanych zasobów ludzkich, planowanie zatrudnienia),
 • obsługa PPK firmy,
 • wykonywanie innych czynności kadrowo-płacowych związanych z działalnością MGOK,
 • gromadzenie i sprawdzanie pod względem rachunkowym wszelkich dokumentów księgowych,
 • rozliczanie i dokonywanie wszelkich wpłat i wypłat MGOK, obsługa kasowa,
 • prowadzenie sekretariatu MGOK.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny;
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe  
 • kserokopie świadectw pracy
 • oświadczenia kandydata  
  - o  braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne                                          
  - o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych,                                                                                                        
  - o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na danym stanowisku.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zmianami), oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlament Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO).Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie  z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późniejszymi zmianami) „. 

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Rynek 4, 46-310 Gorzów Śląski, w terminie do 03.08.2021 r.  do godz. 15.00,                       w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko Referenta Administracyjno-Kadrowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gorzowie Śląskim”.

W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.

Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnych pozostaną do odebrania 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Procedurę naboru przeprowadza się również w przypadku złożenia dokumentów przez jednego kandydata.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 sierpnia 2021 r. o godzinie 12.00.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.mgok.gorzowslaski.pl.

Metryka

Osoba wprowadzająca informację Katarzyna Midura
Osoba publikująca informację Katarzyna Midura
Osoba odpowiedzialna za informację Katarzyna Midura
Data opublikowania 2021-07-20 14:21:08
Zmodyfikował Katarzyna Midura
Data ostatniej aktualizacji 2021-07-20 14:21:08

Historia zmian